Klost – Prenájom stanov a inventáru

OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť KLOST s.r.o. ponúka svoje služby za týchto obchodných a technických podmienok:

Poveternostné podmienky (pri prenájme stanov a koncertných prístreškov):
Stany je možné používať len v meteorologických podmienkach, kedy nenastane niektorá z týchto skutočností:

  • sila vetra dosiahne alebo presiahne rýchlosť 80km/hod./prudký vietor vrátane nárazov/
  • teplota prekročí -30 až +70 stupňov Celsia
  • výška vodného stĺpca prekročí 50mm
  • dôjde k pokrytiu strechy stanu snehom

Možnosti prenájmu:

  • prenájom inventáru kompletná služba vrátane montáže, demontáže a dopravy
  • prenájom inventáru vlastným zabezpečením klienta vrátane vlastnej dopravy

Vrátenie inventáru:
Pri prevzatí inventáru/služby spoločnosť KLOST s.r.o. vystaví PROTOKOL O PREVZATÍ INVENTÁRU, v ktorom sú uvedené všetky dohodnuté podmienky prenájmu a zoznam prenajatého inventáru. V prípade nevrátenia, poškodenia, zničenia,
odcudzenia akéhokoľvek kusu inventáru je klient plne zodpovedný za škody ním spôsobené a je povinný túto stratu nahradiť v plnej výške škody.

Postup pri objednaní služieb/prenájme inventáru:
Na základe záujmu klienta o služby, vyhotoví spoločnosť KLOST s.r.o. predbežnú nezáväznú cenovú ponuku na vybrané položky.
Po výbere služieb klient vystaví záväznú objednávku, ktorej súčasťou je záloha vo výške 50% z celkovej ceny objednávky.
V prípade neuhradenia zálohy do 3 pracovných dní od doručenia objednávky spoločnosti KLOST s.r.o.,
táto nie je povinná objednané služby zabezpečiť.

Storno podmienky:
V prípade odstúpenia od objednávky zo strany klienta najneskôr 14 dní pred termínom konania akcie, je klient povinný uhradiť pokutu vo výške 30% z celkovej ceny uvedenej v objednávke.
V prípade odstúpenia od objednávky zo strany klienta najneskôr 7 dní pred termínom konania akcie, je klient povinný uhradiť pokutu vo výške 50% z celkovej ceny uvedenej v objednávke.
Pokuta je splatná v deň doručenia písomného oznámenia o odstúpení od objednávky.