Klost – Prenájom stanov a inventáru

Spracovanie osobných údajov

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov

podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

(ďalej len „Informácie“)

Tieto informácie sú určené pre: zamestnanci, návštevníci, klienti (ako dotknuté osoby), ktorých osobné údaje získal priamo od dotknutých osôb a ktoré spracúva:

KLOST, s.r.o.

Devätinova 54, 821 06 Bratislava

ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu videozáznam a fotografia.

Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účely: ochrana života, zdravia a majetku.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa spočíva na ochrane majetku a zdravia. Pri posudzovaní iných dostupných bezpečnostných opatrení prevádzkovateľ dospel k záveru, že ide o jediný najvhodnejší spôsob. Faktory ochrana majetku a bezpečnosti proti právu na súkromie sú v tomto prípade vyvážené.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie vyššie uvedených účelov.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb môže Prevádzkovateľ poskytnúť nasledujúcim príjemcom:

Orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.

Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu maximálne 14 dní po sebe.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k svojim údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne požadovať obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo dané na prenosnosť osobných údajov, a to za podmienok stanovených v článkoch § 21 až § 28 Zákona.

Za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi, má dotknutá osoba právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba môže na uplatnenie svojich práv kontaktovať prevádzkovateľa tu:

KLOST, s.r.o.

Devätinova 54, 821 06 Bratislava

0903281101, 0902916197

Alebo e-mailom podať sťažnosť ohľadom spracúvania jeho údajov Úradu na ochranu osobných údajov.